Wakacje w pełni, jednak warto choć na chwilę powrócić do projektu, który zrealizowała Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim. Przeprowadzono tam cykl weekendowych spotkań podczas których uczono właściwego budowania relacji.  Warsztaty tak się spodobały, że nie jest wykluczone, że będą realizowane  także w przyszłym roku szkolnym.

Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  poza działaniami skierowanymi bezpośrednio do uczniów, którzy wrócili do placówki po wielomiesięcznym nauczaniu zdalnym,  skupiła się również na  pomocy ich rodzicom w tym zakresie.

W czerwcu odbyła się tam realizacja Programu „Szkoła dla Rodziców i wychowawców”. Był to cykl weekendowych spotkań dla rodziców z wykwalifikowanymi trenerami zewnętrznymi,  w ramach których rozmawiano i ćwiczono umiejętności dotyczące budowania relacji miedzy dzieckiem a rodzicem.

Tematyka zajęć podzielona była na trzy moduły i  dotyczyła: I moduł- nauki umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci i  rozwiązywania problemów i konfliktów. II moduł- nauki radzenia sobie z trudnymi uczuciami dzieci (np. zazdrością między rodzeństwem) i sposobów interwencji w sytuacjach kłótni i konfliktów między dziećmi. III moduł- to wiedza  rodziców w zakresie etapów rozwoju emocjonalno – społecznego nastolatka oraz potrzeb i problemów wieku dorastania (m.in. potrzeba akceptacji i decydowania o sobie).

Wszystkie zajęcia prowadzone były metodami warsztatowymi i angażującymi rodziców do aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  co przełożyło się na zdobytą szeroką ich wiedzę  w omawianym zakresie. Sami uczestnicy podkreślają wielką wartość zaproponowanych w szkole warsztatów i jak mówią: nabyli wiele  ciekawych i ważnych umiejętności dotyczących pracy i budowania relacji ze swoimi dziećmi.

W rozmowach z dyrektorem szkoły, rodzice uczestniczący w zajęciach  potwierdzili przydatność takich spotkań i  równocześnie przekazali wniosek, że warto aby w szkole takie działania odbywały się częściej i cyklicznie .