Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci  i młodzieży – szkół podstawowych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Znamiennym elementem wyróżniającym jest to, że uczestnikami zajęć powinni być uczniowie nie biorący udziału w zajęciach sportowych, prowadzonych w klubach sportowych.

Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć przynajmniej raz na semestr przeszli testy sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do elektronicznej bazy, co pozwoli na ustalenie postępów. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach.

Na terenie gminy Lubin program realizowany jest w 4 szkołach:  po jednej grupie w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim, Siedlcach i Szklarach Górnych oraz dwie grupy w Raszówce. Łącznie w zajęciach bierze udział 98 uczniów.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez w okresie od 1 marca do 30 listopada 2022 roku, systematycznych zajęć sportowych dwa razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie  w okresie realizacji projektu 58 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

Jedna grupa ćwiczebna składa się wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia są realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły.

Program ”Szkolny Klub Sportowy” współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Operatorem programu jest Dolnośląska Federacja Sportu przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym. Dofinansowanie w ramach programu jest przeznaczone na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe.

Po stronie gminy wśród kosztów występuje opłata roczna w wysokości 110 zł za każdą zgłoszoną grupę oraz udostępnienie obiektów sportowych wraz ze sprzętem sportowym niezbędnym do realizacji zajęć, o wartości szacunkowej za 5 grup: 14 500 zł