Realizację tej inwestycji rozpoczęto w ubiegłym roku, jednak z uwagi na konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, prace były wstrzymane. Roboty budowlane wznowiono w marcu tego roku i planowany termin zakończenia realizacji umowy to koniec czerwca.

W ramach zawartego w 2020 roku porozumienia z Powiatem Lubińskim, w sprawie pełnienia funkcji inwestora, to gmina Lubin realizuje przebudowę drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku 540 m, który dotyczy centrum miejscowości- od kościoła w kierunku Raszowej), tj.:

  • Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szer. 6 m wraz z wymianą konstrukcji drogi
  • Wykonanie chodnika o zmiennej szerokości 1,20 – 2,50m o nawierzchni z kostki betonowej
  • Budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ok 578 m
  • Budowę oświetlenia ulicznego w miejscach nowych przejść dla pieszych oraz przy zatoce autobusowej na wysokości kościoła
  • Przebudowę istniejącej linii teletechnicznej

Wartość zadania zamknęła się kwotą 2 681 972,98 zł, wkład finansowy Powiatu Lubińskiego to 1 023 664,90 zł, natomiast koszty ponoszone przez gminę Lubin wynoszą 1 658 308,08 zł.