Wójt na ternie oczyszczalni.To największa gminna inwestycja, realizowana w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Koszt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Raszówce wyniesie ponad 4 mln zł, z czego prawie połowa pozyskana została z funduszy zewnętrznych.

Prace budowlane odbywają się przy funkcjonującym układzie technologicznym, dlatego  harmonogram robót musiał zostać szczegółowo zaplanowany, by nie zakłócić procesów oczyszczania.

– To jedna z najbardziej oczekiwanych gminnych inwestycji, rozpoczęta – z powodów proceduralnych – dużo później niż planowaliśmy. Ale udało się i to jest najważniejsze. Prace idą pełną i mam nadzieję, że już niedługo mieszkańcy Raszówki, Karczowisk, Gorzelina, Raszowej, Raszowej Małej, Miłoradzic, Miłosnej i Gogołowic odczują znaczącą poprawę warunków życia – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin, który odwiedził teren budowy w obecności Wojciecha Dziwińskiego, prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

Obecnie dobiegają końca prace żelbetowe przy budowie nowego bloku oczyszczania biologicznego. W najbliższym miesiącach przewiduje się montaż urządzeń technologicznych oraz wstępny rozruch technologiczny, po którym będzie możliwe częściowe odciążenie istniejących, przeciążonych reaktorów.

Dopiero po osiągnięciu pełnej wydajności nowego bloku będzie możliwe skończenie modernizacji technologii istniejącej części oczyszczalni.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków jest wykonywana dwuetapowo, z czego poszczególne elementy prac są prowadzone jednocześnie.

Budowa nowego reaktora biologicznego oczyszczania ścieków oraz osadnika wtórnego z instalacją technologiczną, a także punktu zlewnego ścieków dowożonych wykonywana jest jednocześnie z pracami z zakresu przebudowy, których zakres obejmuje  wykonanie  nowego oraz remont istniejącego zbiornika retencyjnego, przebudowę części mechanicznej oraz modernizację pompowni, jak również remont budynku głównego.

Remont technologii istniejącego reaktora oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu, oświetlenia, dróg dojazdowych są ostatnim elementem harmonogramu.

Planowana inwestycja pozwoli dostosować istniejącą oczyszczalnię do przyjęcia większej ilości ścieków komunalnych zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, jak również zapewni wymagane parametry ścieków oczyszczonych. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska, jak również względów ekonomicznych, np. poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej urządzeń. Zmniejsza się również ryzyko awarii urządzeń oczyszczalni, które obecnie są wyeksploatowane. Zakończenie prac przewidziano na pierwszy kwartał 2022 roku.

Koszt realizacji inwestycji wyniesie netto 4.208.700 zł. Uzyskane dofinansowanie wynosi 1 mln 751 tys. 508 zł.  To jedna z najwyższych na Dolnym Śląsku dotacji przyznanych samorządowym podmiotom komunalnym w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” w 2020 r.