Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie jest dwuetapowa. W październiku i listopadzie ubiegłego roku zajęto się gospodarką drzewostanem. Wykonano także szereg innych prac m. in. usunięto wszelkiego rodzaju śmieci, gruz, przycięto krzewy w celu ich odmłodzenia.

Teraz powstaje ścieżka przyrodniczo-historyczna, która prowadzić będzie do miejsc historycznych, a także okazałych drzew cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Ścieżka będzie miała ponad 2 km i znajdą się na niej tzw. „przystanki” tematyczne, które będą przybliżały bogactwo przyrodnicze i historyczne parku.

Przez park i planowaną ścieżkę przebiega ciek Niemstowski Potok, dlatego przewiduje się budowę kładki, która umożliwi jego przekroczenie.  Przewidywana jest także budowa plenerowej wiaty. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej wiaty o konstrukcji stalowej oraz wybudowanie nowej drewnianej. Obiekt ten będzie pełnił funkcję rekreacyjną, jako miejsce spotkań integracyjnych społeczności lokalnej, a także edukacyjną – jako miejsce zajęć terenowych dla uczniów z pobliskich szkół i innych grup zorganizowanych

Operacja pn. Rewitalizacja zabytkowego parku w Niemstowie mająca na celu wykonanie nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to 336.778,00