Od godziny  szóstej rano lubińscy policjanci prowadzili prewencyjną akcję pod kryptonimem „trzeźwy poranek”. Działania mundurowych ukierunkowane były na przeprowadzenie maksymalnej ilości kontroli kierowców i zatrzymanie tych, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze przebadali łącznie 639 kierujących. Wszyscy byli trzeźwi.

Celem prowadzonych działań jest wyeliminowanie z ruchu kierujących pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka i zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych powodowanych przez tę kategorię uczestników ruchu drogowego.

Podczas wzmożonych kontroli policjanci sprawdzali także:

  • stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci,
    • stan techniczny pojazdów,
    • przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego.

W trakcie działań funkcjonariusze przebadali łącznie 639 kierujących. Każdy z nich był trzeźwy.

–  Musimy mieć świadomość, że alkohol jest używką, która w sposób jednoznaczny wpływa negatywnie na cechy psychomotoryczne człowieka. Powoduje zmiany w postrzeganiu, ocenie zjawisk, sposobie i szybkości reagowania na bodźce, a tym samym przejściowo ogranicza zdolność do kierowania pojazdami – mówi  Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie

Nietrzeźwi oraz znajdujący się w stanie po użyciu alkoholu kierowcy stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każdy siadając za kierownicę samochodu, na rower czy inny pojazd po alkoholu musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z tego faktu. Jednak czy będziemy odpowiadać za przestępstwo czy wykroczenie zależy od stężenia alkoholu w organizmie. Rozróżnić można dwa tzw. stany: po użyciu alkoholu oraz nietrzeźwości .

Stan po użyciu alkoholu zdefiniowany został w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jako „stan który zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu, albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.”

Definicję stanu nietrzeźwości znaleźć z kolei można w art. 46 ust. 3 ww. ustawy lub w art. 115 § 16 kodeksu karnego. Zachodzi on, kiedy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W Polsce zabronione jest kierowanie pojazdem w którymkolwiek ze stanów wskazanych wyżej, jednak różne mogą być tego konsekwencje.

Kierowanie pojazdem przy zawartości alkoholu w organizmie od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenie na podstawie przepisu art.87 kodeksu wykroczeń. Wymierzana kara polegać może na pozbawieniu wolności (tzw. kara aresztu), grzywnie – jej maksymalna wysokość sięgnąć może 5.000 złotych, oraz orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów na czas od sześciu miesięcy do trzech lat . Niezależnie od powyższego, na konto takiej osoby wpisane zostaje 10 tzw. „punktów karnych”.

Kodeks karny za jazdę w stanie nietrzeźwości przewiduje karę 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami nawet do 15 lat. Dodatkowo osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości będzie musiała się liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się takiego czynu oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości.