Wójt gminy Lubin informuje, iż zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin.

Po otrzymaniu dotacji z WFOŚ i GW gmina Lubin przystąpi do realizacji tego zadania, w ramach którego pokryte zostanie nawet 100 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów zwierających azbest występujących na terenie gminy. Zadanie będzie mogło być realizowane po otrzymaniu dofinansowania.

W związku z powyższym mieszkańcy gminy Lubin, którzy są zainteresowani usunięciem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości w 2023 roku, proszeni są o złożenie DEKLARACJI uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin.

Deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2023 r. do godziny 16.00 w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin).

Warunkiem zakwalifikowania deklaracji do realizacji zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla gminy Lubin.

UWAGA

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie. Nie ma również możliwości zwrotu kosztów prac związanych usuwaniem wyrobów zawierających azbest, które właściciel nieruchomości poniósł we własnym zakresie.

Więcej informacji oraz druk deklaracji można uzyskać w referacie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Gminy w Lubinie, przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin, pok. nr 17, tel. 76 84 03 172.