Wójt gminy Lubin informuje, iż zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin.

Po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW gmina przystąpi do realizacji zadania, w ramach którego pokryte zostanie nawet 100 % kosztów związanych z usunięciem wyrobów zwierających azbest występujących na terenie gminy Lubin. To zadanie będzie mogło być realizowane w przypadku ogłoszenia naboru wniosków i otrzymaniu dofinansowania.

W związku z tym mieszkańcy gminy Lubin, którzy są zainteresowani usunięciem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości w 2022 roku, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI uczestnictwa.

Deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2022 r. do godziny 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie (ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin).

Warunkiem zakwalifikowania deklaracji do realizacji zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Lubin.

UWAGA

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie. Nie ma również możliwości zwrotu kosztów prac związanych usuwaniem wyrobów zawierających azbest, które właściciel nieruchomości poniósł we własnym zakresie.

Więcej informacji oraz druk deklaracji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin, pok. nr 17, tel. 76 84 03 172.