Przypominamy o możliwości złożenia wniosków o przyznanie stypendium wójta gminy Lubin. Stypendia według nowych zasad przyznawane są jednorazowo, czyli jeden raz w trakcie roku kalendarzowego. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3 w terminie do 31 sierpnia.

Od bieżącego roku o stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, uzyskane w trakcie całego roku szkolnego/akademickiego ubiegać się mogą uczniowie i absolwenci szkół podstawowych z terenu gminy Lubin bez względu na miejsce zamieszkania. Przysługuje ono także uczniom szkół ponadpodstawowych i policealnych uczący się poza gminą Lubin oraz studentom lub absolwentom studiów wyższych I i II stopnia oraz studentom lub absolwentom jednolitych studiów magisterskich, studiujących na uczelniach publicznych lub niepublicznych, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Do tej pory wnioski złożyło 42 stypendystów.

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  lub w Urzędzie Gminy Lubin pod numerem telefonu 768403125.