Herb Gminy Lubin13 lipca o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubin zbiorą się radni na 20 już sesji w obecnej kadencji. W programie obrad są m.in. uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, nadania nazw ulic oraz zmiany w tegorocznym budżecie. Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 13 lipca 2020 r., na godz. 15:30 zwołuję XX sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej pok. nr 114 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 11 maja 2020 r.
 3. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Liliowa we wsi Obora /proj. nr 199/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Borówkowa we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 200/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /proj. nr 201/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego – /proj. nr 205/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – /proj. nr 209/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Lubin na rok szkolny 2020/2021 /proj. nr 202/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1250D, w miejscowości Raszowa /proj. nr 203/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 206/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin /proj. nr 204/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin – /proj. nr 207/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 13. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2020 /proj. nr 208/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 14. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIII/188/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 15. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/159/2009 Rady Gminy Lubin z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 16. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIV/494/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 19 października 2018 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim i ustalenia statutu – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 18. 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.