Rada Gminy Lubin przyjęła uchwałę, zgodnie z którą do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowany zostanie wniosek o przyznanie złotej odznaki „Za opiekę nad zabytkami”  Tadeuszowi Kielanowi, wójtowi Gminy Lubin. Wójt kładzie nacisk na dbałość o zabytkowe parki i cmentarze w gminie, na jego wniosek dofinansowywane są także remonty zabytkowych kościołów na terenie gminy Lubin.

W uzasadnieniu uchwały czytamy:

Pan Tadeusz Kielan z chwila kiedy został wybrany na Wójta Gminy Lubin kładzie ogromny nacisk na dbałość o dziedzictwo kulturowe i konsekwentne realizuje założenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubin, dokładając starań aby Program ujmował ochronę i opiekę nad zabytkami kompleksowo i szeroko m.in. udzielając corocznie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, co stanowi ogromne wsparcie dla podmiotów wnioskujących.

Faktem jest, że działalność  Tadeusza Kielana wyróżnia się na tle innych samorządów, czego potwierdzeniem jest uzyskane w 2020 roku wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Generalnego Konserwatora Zabytków Samorząd dla Dziedzictwa za działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. W konkursie tym zauważono wielkość działań podejmowanych przez wójta na rzecz ochrony i popularyzacji wiedzy o zabytkach.

Gmina Lubin corocznie przeznacza kilkaset tysięcy złotych na remonty zabytków. Od roku 2015 udzielono z budżetu kilkadziesiąt dotacji na remonty zabytkowych kościołów i ich wyposażenia  na kwotę ponad 2 mln 600 tysięcy złotych.  Inwestuje się także w zabytki będące własnością gminy , na przykład w ubiegłym roku zagospodarowano zabytkowy teren pocmentarny  Osieku w kierunku parkowym, dwa lata wcześniej przeprowadzono  rewaloryzacje zabytkowej fosy w Raszowej.

Gmina wydaje także rokrocznie po cztery monografie obrazujące historyczne i współczesne dzieje sołectw. Łącznie jest ich już osiemnaście.  W 2019 opracowano pierwszą gminną grę terenową „Tropami historii w Szklarach Górnych”, później powstały dwie nowe obrazujące historię Chróstnika i Niemstowa, planowane są kolejne.

Z inicjatywy wójta, który zachęcił mieszkańców gminy do przekazania pamiątek powstała także niezwykła wystawa „Gmina Lubin- wczoraj i dziś”. Za namową Tadeusza Kielana Szkoła Podstawowa w Niemstowie zorganizowała Międzyszkolny konkurs wiedzy o zabytkach gminy Lubin, na który uczniowie przygotowali m.in. makiety regionalnych perełek architektonicznych. To zainspirowało wójta do ich prezentacji w Ośrodku Kultury Gminy Lubin, gdzie zorganizowano stałą wystawę „Zabytki gminy Lubin”.

Zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.), wnioskować o odznakę może organ jednostki samorządu terytorialnego. Odznaka „Za opiekę nad zabytkami” przyznawana jest osobom zasłużonym w sprawowaniu ochrony zabytków i opieki nad reliktami.