Wójt przedstawił radnym raport o stanie gminy Lubin w 2021 roku i wraz ze skarbnik gminy sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Te dwa dokumenty były podstawą do głosowania nad wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu. Głosowania poprzedziła dyskusja o stanie gminy.

Raport o stanie gminy to obszerny dokument, podzielony na siedem ważnych obszarów: realizowane polityki i strategie, budżet, inwestycje, infrastruktura i gospodarka komunalna, edukacja, sprawy społeczne oraz zdrowie i gospodarka.  Jest on dostępny w wersji elektronicznej na : stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Lubin.

Dowiemy się z niego m.in., że w ubiegłym roku Rada Gminy podjęła 118 uchwał a wójt wydał ponad 530 zarządzeń. Gmina realizuje 35 dokumentów i programów strategicznych, z którym jednym z najważniejszych jest uchwalone w ubiegłym roku nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin.

Liczba mieszkańców na koniec ubiegłego roku wynosiła 16 075. Wykonanie ubiegłorocznego budżetu po stronie dochodów zamknęło się kwotą 127 715 002 zł., co stanowi wzrost o 4,42% w stosunku do roku 2020. Wydatki wykonane w roku 2021 to dokładnie 125 211 372 zł.

– Wykonanie budżetu pokazuje wielki profesjonalizm i żelazną konsekwencję w zarządzaniu naszą gminą. Należy podkreślić, że był to czas pandemii, podczas której ciężko było realizować zaplanowane zadania – mówił radny Andrzej Olek, w imieniu Klubu Radnych Moja Gmina. – Jednak dzięki ciężkiej pracy oraz pełnemu zaangażowaniu całego zespołu jakim jest Urząd Gminy wraz z podległymi jednostkami możemy się cieszyć rozwojem naszej gminy. Zostały zrealizowane liczne zadania w zakresie infrastruktury, jak rozbudowa szkół, nowe drogi, kolejne odcinki sieci wodociągowej i sanitarnej oraz liczne sukcesy w sferze kultury. Pozostaje liczyć dalszych sukcesów!

– Tego sukcesu nie byłoby bez moich współpracowników. To sztab ludzi począwszy od dyrektorów i pracowników szkół, przedszkola, biblioteki, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Kultury Gminy Lubin, poprzez pracowników samorządowych w urzędzie na sołtysach kończąc. Wszystkim wam bardzo dziękuję za efektywną i dobrą współpracę – mówił wójt  Tadeusz Kielan, odbierając szereg życzeń i gratulacji tuż po otrzymaniu wotum zaufania i absolutorium.

Zarówno za udzieleniem wotum, jak i przyznaniem absolutorium „za” głosowało 14 radnych przy jednym wstrzymującym się głosie.