Logo Fundacji KGHM Polska Miedź SAGmina Lubin podejmuje wiele działań w celu rozbudzenia aktywności mieszkańców,  uprawiania sportu, propagowania zdrowego stylu życia  oraz nabywania nowych kompetencji i umiejętności. Realizacja wielu tych działań nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania KGHM Polska Miedź SA i jej Fundacji, które to wykazują się dużym zainteresowaniem i wrażliwością w tematyce prospołecznej.

W tym roku otrzymaliśmy z KGHM Polska Miedź S.A. 200 tysięcy złotych, za które uda się wyposażyć w pomoce dydaktyczne i urządzić pracownie przedmiotowe w rozbudowanej części Szkoły Podstawowej w Raszówce oraz doposażyć ogólnodostępne  place zabaw . Gmina rozpoczęła także realizację projektu Gambit – nauki gry w szachy dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzone są w kilku grupach  szkoleniowych w Raszówce, Siedlcach i Oborze.

W ramach działań profilaktycznych, wspólnym staraniem zrealizowano projekt „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, który miał  na celu wsparcie rodziców w budowaniu prawidłowych relacji z dzieckiem oraz poszerzenie kompetencji rodzicielskich. Realizowany był w maju i czerwcu w Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim. Program wzbudził duże zainteresowanie wśród rodziców, którzy wyrazili chęć kontynuacji w kolejnych jego edycjach.

Z kolei projekt „Archipelag Skarbów” adresowany był do uczniów klas VII i VIII i ukierunkowany na ograniczenie zachowań problemowych (używanie alkoholu, narkotyków, wczesne zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza, pornografia, nauka radzenia sobie z emocjami). Program był realizowany w czerwcu 2020 roku w formie mitingów w dużych grupach na terenie czterech szkół podstawowych: w Krzeczynie Wielkim, Raszówce, Szklarach Górnych i Niemstowie. W zajęciach uczestniczyli także rodzice oraz kadra pedagogiczna. Ten projekt skupiał się głównie na eksponowaniu dobrych strony młodzieży, bazował bowiem na podkreśleniu i wzmocnieniu pozytywnych wartości. Jego wcześniejsze edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, dlatego  jest kontynuowany.

Przy współudziale  finansowym Fundacji Polska Miedź od 2016 roku realizowana jest także „Edukacja przez szachy w szkole SZACH-MAT”. Celem  projektu jest  nauka wszystkich uczniów klas I – III  gry w szachy. Umiejętności te nabywane są podczas realizacji podstawy programowej, w ramach zajęć lekcyjnych, a przez uczniów klas starszych IV-VIII na kółkach szachowych. W zajęciach corocznie uczestniczy ok. 400 uczniów.

Turniej sportowy dla dzieciKolejny program aktywizujący, realizowany przy częstym wsparciu finansowym Fundacji, to   „Akademia Żaczek”. Polega on na  organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów dla dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych. Corocznie obejmuje swoim oddziaływaniem ok. 115 dzieci. Zarówno dzieci jak i rodzice uczestników projektu są żywotnie zainteresowani możliwością przeprowadzania zajęć ogólnorozwojowych jakie oferuje ten projekt, zachęcając do zdrowego i aktywnego trybu życia.

Ze współpracy z KGHM skorzystali także dyrektorzy dwóch szkół, którzy wzięli udział w Akademii Przywódców Liderów Oświaty. To roczny  program realizowany przez  Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej, który dał szansę dyrektorom szkół na bezpośredni kontakt z wiodącymi wykładowcami kształcącymi czołowych liderów biznesu  z zakresu  psychologii, innowacji społecznych, socjologii i pedagogiki. Przez sześć miesięcy mogli oni również współpracować indywidualnie ze swoim mentorem z najwyższej kadry grupy kapitałowej KGHM.

– Gmina Lubin inspiruje do systemowej zmiany sposobu kształcenia zarówno uczniów jak i kadry zarządzającej placówkami oświatowymi – mówi Barbara Tórz, kierownik referatu oświaty, kultury, kultury fizycznej i zdrowia w Urzędzie Gminy w Lubinie. – Biorąc pod uwagę oczekiwania wobec dzisiejszej szkoły, zmieniające się warunki, w tym konieczność zdalnej nauki,  zdalnego zarządzania szkołami,  poziom oraz jakość inwestycji w oświatę oraz konieczność  przygotowania uczniów do nowych ról na rynku pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej  uważamy, że rozwój osób zarządzających szkołami powinien być porównywalny, w zakresie metod jak i nakładów, do kształcenia kadr zarządzających w biznesie.

Fundacja wsparła również finansowo tworzenie sprzyjających powstawaniu oferty kulturalno- oświatowej miejsc, przeznaczając środki na  doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Czerniec i Księginice.

– Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas ostatnio działania zmierzające m.in. do jak najlepszego poznania najbliższej okolicy także zostaną zauważone i warte wsparcia przez miedziową spółkę. – mówi Barbara Tórz.

Gmina będzie organizować kolejne terenowe gry edukacyjne tzw. questy, cieszące się coraz większą popularnością. Questy w nowoczesny i zabawny sposób zwracają uwagę na walory historyczne, kulturowe,   przyrodnicze i atrakcje turystyczne występujące w poszczególnych miejscowościach gminy Lubin.