9 listopada 2021 r. odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin drugiej kadencji. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 29 października 2021 r.

Kandydatem do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin może być każda osoba, która w dniu wyborów: ukończyła 14 rok życia, a nie ukończyła 21 roku życia, kontynuuje edukację i zamieszkuje na terenie gminy Lubin, nie jest karana prawomocnym wyrokiem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego popełnionych z winy umyślnej.

Młodzieżowa Rada Gminy Lubin pierwszej kadencji.

Młodzieżowa Rada Gminy Lubin pierwszej kadencji.

Kandydatów na radnego do Młodzieżowej Rady gminy Lubin mogą zgłaszać działające na terenie gminy Lubin:

  • Kluby sportowe,
  • Stowarzyszenia i Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Lubin,
  • Ochotnicze Straże Pożarne
  • Sołtys lub Rada Sołecka,
  • Samorządy Szkolne szkół znajdujących się na terenie Gminy Lubin,
  • zainteresowani kandydaci na radnych.

Zainteresowany kandydat składający zgłoszenie musi przedstawić podpisy co najmniej 15 osób w wieku od 13-21  lat popierających jego kandydaturę, zamieszkujących na terenie Gminy Lubin.

Wzór karty zgłoszenia oraz dokumenty wymagane przy zgłaszaniu kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubin: http://bip.ug.lubin.pl/6089 oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 3 (parter).

Zgłoszenia kandydatów należy składać:

  • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 3 (parter), w zaklejonej kopercie z dopiskiem Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin lub
  • elektronicznie –  skrzynka ePUAP: /ug-lubin/skrytka.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 76/ 84-03-179.