Samorząd Gminy Lubin, działając na podstawie art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.), przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o wypełnienie ankiety: „Problemy rodzin i dzieci”

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb rodzin z terenu gminy Lubin oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować program, którego realizacja będzie miała realny wpływ na jakość i komfort życia rodzin mieszkających w gminie Lubin w ciągu najbliższych trzech lat.

Wypełnione ankiety proszę przesłać do dnia 14 stycznia 2022 r.:

  • na adres GOPS Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3,
  • na adres: gops@ug.lubin.pl,
  • lub złożyć osobiście w siedzibie GOPS Lubin – pok. 22,

Ankieta_Problemy rodzin i dzieci (PDF 151KB)