Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pieszków, Gola i Gogołowice, znajdą się w porządku dzisiejszej sesji Rady Gminy Lubin. Radzie przedłożone zostaną także Gminne Programy: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2021 rok.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.30. Odbywać się w trybie zdalnym. Transmitowane będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz ug.lubin.pl

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 lutego 2021 r.
3. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso /proj. nr 287/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
4. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2021 /proj. nr 297/ – inicjatywa Wójta
Gminy Lubin.
5. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 298/ –
inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021 /proj. nr 290/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2021 /proj. nr 291/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
8. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów uczniom
/proj. nr 280/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
9. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów
studentom /proj. nr 281/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
10. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 292/ – inicjatywa Wójta
Gminy Lubin.
11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Pigwowa we wsi Osiek /proj. nr 282/ – inicjatywa
Wójta Gminy Lubin.
12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Radosna we wsi Siedlce /proj. nr 283/ – inicjatywa
Wójta Gminy Lubin.
13. Uchwała w sprawie nadania nazw: ul. Aroniowa, ul. Berberysowa we wsi Chróstnik /proj. nr
284/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
14. Uchwała w sprawie nadania nazw: ul. Agrestowa, ul. Porzeczkowa we wsi Osiek /proj. nr
285/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
15. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2021 rok /proj. nr 286/ –
inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
16. Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
Wójta Gminy Lubin /proj. nr 293/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
17. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków /proj. nr 294/ – inicjatywa Wójta Gminy
Lubin.
18. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola /proj. nr 295/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
19. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gogołowice /proj. nr 296/ – inicjatywa Wójta Gminy
Lubin.
20. Sprawozdanie z działalności Wójta.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Norbert Grabowski