Gmina Lubin zrealizowała inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Miłoradzice”. Było to możliwe dzięki znacznemu dofinansowaniu z budżetu gminy i zawartemu z Powiatem Lubińskim porozumieniu, w sprawie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji tej inwestycji.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie przebudowy drogi na odcinku 540 metrów, w centrum miejscowości od kościoła w kierunku Raszowej. Szczegółowo prace obejmowały:

  • Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokości 6,0 m wraz z wymianą konstrukcji drogi
  • Wykonanie chodnika o zmiennej szerokości 1,20 -2,50 m o nawierzchni z kostki betonowej
  • Budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 578 m,
  • Budowę oświetlenia ulicznego w miejscach nowych przejść dla pieszych oraz przy zatoce autobusowej na wysokości kościoła
  • Przebudowę istniejącej linii teletechnicznej

Wartość inwestycji wyniosła dokładnie 2 702 795,54 zł. Wkład finansowy Powiatu Lubińskiego to 1 023 766,44 zł, natomiast wkład finansowy gminy Lubin wyniósł 1 679 029,10 zł.