Wójt gminy Lubin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców gminy Lubin do konsultacji projektu programu współpracy na rok 2022.

Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Lubin zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

Projekt programu dostępny jest:

  • na stronach internetowych Urzędu: ug.lubin.pl oraz bip.ug.lubin.pl (w zakładce: Współpraca z organizacjami pozarządowymi; Program współpracy);
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin;
  • w Referacie Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej i Zdrowia Urzędu Gminy w Lubinie, pokój 120 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i opinie można zgłaszać pisemnie na formularzu dostępnym w Urzędzie lub elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na wskazanych powyżej stronach na adres e-mail: hofman@ug.lubin.pl, torz@ug.lubin.pl w terminie od 27 października do 12 listopada 2021 r.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem 76 84-03-125.

Zaproszenie do składania uwag do programu (PDF 239 KB)

Projekt Programu na 2022 rok (PDF 322 KB)

Formularz uwag (PDF 85 KB)