Na podstawie zarządzenia wójta publikujemy szczegółowe zasady i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  w nowym roku szkolnym  do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Lubin.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych/punktu przedszkolnego w Gminie Lubin, zwanych w dalszej części przedszkolem lub zmienić przedszkole dla swojego dziecka. W przypadku dzieci kontynuujących edukację w dotychczasowym przedszkolu – ich  rodzice składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie do 21 lutego 2022 r. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
 • dzieci 3,4,5,6 letnie (urodzone w latach 2019-2016),
 • dzieci 7 letnie, którym odroczony został obowiązek szkolny.

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka urodzonego w 2020 r., mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.

 1. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie papierowej Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, który dostępny jest w wybranej placówce.
 2. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach.

We wniosku o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego wniosku spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Lubin jest większa niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne – przy rozpatrywaniu wniosków i wyłonieniu kandydatów brane są pod uwagę kryteria rekrutacyjne.

 1. Dzieci zmieniające przedszkole uczestniczą w procesie rekrutacji tak jak dziecko zapisywane po raz pierwszy.
 2. Po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument – potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola, w formie oświadczenia.

Niezłożenie oświadczenia w określonym terminie, wynikającym z harmonogramu rekrutacji, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na wolne miejsca

od 01 marca 2022 r. do 11 marca 2022 r. składanie przez rodziców Wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

do 23 marca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

do 28 marca 2022 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia,

do 31 marca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

od 04 maja 2022 r. do 03 czerwca 2022r. składanie przez rodziców Wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

– do 10 czerwca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

– do 17 czerwca 2022 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

– do 24 czerwca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku kiedy dany termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 3. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

Oświadczenie, o miejscu zamieszkania, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

Harmonogram rekrutacji do klasy I publicznej szkoły podstawowej:

– od 07 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. składanie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem Wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,

do 09 marca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

do 14 marca 2022 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

do 16 marca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające:

– od 04 maja 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r. składanie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem Wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,

do 23 sierpnia 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

do 26 sierpnia 2022 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

– do 31 sierpnia 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku kiedy dany termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

 

Kryteria przyjęć do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych/punktów przedszkolnych/klas pierwszych szkół podstawowych

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych/punktów przedszkolnych/klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Lubin.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe):

 1. wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci),
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ww. kryteria mają jednakową wartość. Dokumenty wymagane do potwierdzenia przez rodziców spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:

Ad.1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

Ad.2-5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z póź. zm.),

Ad.6 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

Ad.7 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm).

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny, inna forma wychowania przedszkolnego oraz szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania.

W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone:

 • w Uchwale Nr XLVII/307/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 2 listopada 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXVI/257/2021 z dnia 9 lutego 2021 r.,
 • w Uchwale Nr XLVII/306/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

1) do przedszkoli

L.p. Nazwa kryterium Liczba punktów
1. Kandydat:

a) jest w wieku dla którego z mocy prawa powinno być zapewnione miejsce w przedszkolu, za wyjątkiem kandydatów o których mowa
w ppkt b

 

4

b) realizować będzie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 10
2. Oboje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje, uczy się lub studiuje w trybie dziennym, bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (dotyczy również osób samotnie wychowujących dzieci) 5
3. Kandydat którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację
w przedszkolu o przyjęcie do którego stara się kandydat
2
4. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 1
5. Gmina Lubin wskazana jako miejsce zamieszkania w zeznaniu
o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata (dotyczy również samotnie wychowujących dzieci)
40

 

 

2) do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego

 

L.p. Nazwa kryterium Liczba punktów
1. Kandydat:

a) jest w wieku dla którego z mocy prawa powinno być zapewnione miejsce w oddziale przedszkolnym lub punkcie przedszkolnym za wyjątkiem kandydatów o których mowa w ppkt b.

 

4

b) realizować będzie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne  

10

2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata oboje pracują, uczą się lub studiują w trybie dziennym, bądź prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą (dotyczy również osób samotnie wychowujących dzieci) 5
3. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację w szkole, oddziale przedszkolnym lub punkcie przedszkolnym o przyjęcie do którego stara się kandydat 2
4. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 1
5. Gmina Lubin wskazana jako miejsce zamieszkania w zeznaniu
o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata (dotyczy również samotnie wychowujących dzieci)
40

3) do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół:

L.p. Nazwa kryterium Liczba punktów
1 Kandydat (dziecko) uczęszczał do przedszkola/oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego prowadzonych przez tą samą jednostkę oświatową, do której stara się
o przyjęcie.
8
2 Rodzeństwo kandydata (dziecka) uczęszcza do przedszkola, szkoły bądź oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego prowadzonego przez tą samą jednostkę oświatową o przyjęcie do której stara się kandydat (dziecko). 5
3 Co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych kandydata (dziecka) pracuje na terenie Gminy Lubin (dotyczy również osób samotnie wychowujących dzieci). 4
4 Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata (dziecka) np. babcia, dziadek wspierający rodziców/rodzica samotnie wychowującego dzieci w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem (dzieckiem). 2

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów
i oświadczeń.

 1. Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 2. Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.
 3. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów (dotyczy szkół podstawowych):

 1. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówki,
 2. Oświadczenie o zatrudnieniu,
 3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece.

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do Uchwały.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia przez rodziców/opiekunów prawnych spełniania kryteriów podstawowych i dodatkowych (dotyczy przedszkola):

 1. Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym/zatrudnieniu/prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 2. Oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
 3. Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego,
 4. Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 5. Kopia pierwszej strony PIT (zeznania podatkowego za rok poprzedzający rekrutację), opatrzonego pieczątką potwierdzającą wpływ do urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub urzędowe potwierdzenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) oraz kopia pierwszej strony PIT lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania i wykazanie Gminy Lubin jako miejsce zamieszkania.

W przypadku ustalenia terminów rekrutacji, które uniemożliwiać będą przedłożenie kopii pierwszej strony PIT-u za rok poprzedzający rekrutację, właściwym dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest kopia pierwszej strony PIT-u złożonego do urzędu skarbowego w roku poprzedzającym rekrutację.

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do Uchwały.

Weryfikacja zamieszczonych danych we Wniosku.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w celu weryfikacji podanych danych może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do Wójta Gminy Lubin o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wszystkie podawane we wniosku dane winny być (pod odpowiedzialnością karną) zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia (podczas weryfikacji) poświadczenia nieprawdy zawartej we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału/punktu przedszkolnego, nastąpi dyskwalifikacja dziecka z rekrutacji.

Procedura odwoławcza

 

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania uzupełniającego
1. Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego/publicznej innej formy wychowania przedszkolnego/publicznej szkoły do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
2. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 5 dni od dnia wystąpienia rodzica
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
3. Złożenie do dyrektora przedszkola publicznego/publicznej szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
4. Rozstrzygnięcie przez dyrektora publicznego przedszkola/publicznej szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola/publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

do 7 dni od dnia otrzymania odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

Postępowanie dla kandydatów spoza Gminy Lubin

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Lubin mogą być przyjmowani do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole/oddział przedszkolny/punkt przedszkolny dysponuje nadal wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Lubin niż wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując wyżej opisane zasady.

U. Nr XLVII.307.2017 do przedszkoli

U. Nr XXIII.232.2020

U. Nr XXVI.257.2021

U. Nr XLVII. 306.2017 szkoła podstawowa