Gminna Spółka Wodna w Lubinie zaprasza na Walne Zgromadzenie Spółki. Gminna Spółka Wodna w Lubinie zaprasza na Walne Zgromadzenie Spółki. Zarząd GSW w Lubinie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie odbędzie się w dniu 14.11.2018 r. o godz. 18.00 w świetlicy w Gorzycy.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Przywitanie członków oraz innych gości i oficjalne otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Sekretarza-Protokolanta Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 6. Omówienie funkcjonowania GSW i działań Zarządu.
 7. Powołanie nowych członków Spółki.
 8. Uchwała odwołanie z Członka Zarządu GSW Pana Edwarda Starzyka.
 9. Uchwała o przyjęciu nowych Członków Zarządu: Ewy Madej oraz Marka Haznara
 10. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017 (wartości zerowe).
 11. Uchwała o przyjęciu przez GSW w Lubinie statusu mikro jednostki i sporządzania
 12. uproszczonego sprawozdania finansowego począwszy od roku 2018.
 13. Uchwała o zatwierdzeniu Zarządzenia Przewodniczącego GSW- kierownika Jednostki o wprowadzeniu polityki księgowości.
 14. Uchwała o zatwierdzeniu zmian do Statutu GSW w Lubinie w formie Aneksu.
 15. Dyskusja na temat kosztów Spółki.
 16. Przyjęcie w drodze dyskusji propozycji robót konserwacyjnych rowów na terenie działania GSW w Lubinie w roku 2019.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

Krzysztof Zięba
Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie