Gminna Spółka Wodna w Lubinie zaprasza na Walne Zgromadzenie Spółki. Zarząd GSW w Lubinie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie odbędzie się w dniu 11.04.2019 r. o godz. 18.00 w świetlicy w Gorzycy.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie

Proponowany porządek obrad:

 1. Przywitanie członków oraz gości oraz oficjalne otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Sekretarza-Protokolanta Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie funkcjonowania GSW i działań Zarządu.
 6. Kontrola Gospodarki finansowej Spółki przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną.
 7. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018.
 8. Uchwała w prawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych i rzeczowych.
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki.
 10. Odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór i powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 12. Uchwała o zatwierdzeniu do Statutu GSW w Lubinie w formie aneksu.
 13. Dyskusja na temat kosztów Spółki.
 14. Ustalenie (uchwalenie) budżetu na 2020 r.
 15. Ustalenie (uchwalenie) planu robót na 2019 r.
 16. Wolne wnioski
 17. Zakończenie obrad.

Krzysztof Zięba
Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie