Lubin, dnia 14.06.2021 r.

Gminna Spółka Wodna

w Lubinie

 ZAWIADOMIENIE

W dniu 30 czerwca 2021 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w świetlicy w Gorzycy.

Spotkanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 24 lipca 2020 r.
 4. Omówienie funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie i działań Zarządu.
 5. Omówienie wyników z kontroli gospodarki finansowej oraz z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną oraz przedstawienie wniosków, w tym wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (Bilans; Rachunek zysków i strat; Informacja dodatkowa do sprawozdania) za rok 2020.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (budżetowego) i rzeczowego za 2020 rok.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie.
 9. Informacja o kosztach Spółki.
 10. Ustalenie planu robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych w 2022 r.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia planu finansowego (budżetowego) i rzeczowego na 2022 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Krzysztof Zięba

 

Przewodniczący Zarządu

Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie