W dniu 24 lipca 2020 odbędzie się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 przy świetlicy w Gorzycy.

Lubin, dnia 09.07.2020 r.
Gminna Spółka Wodna w Lubinie 

Zawiadomienie z dnia 9.07.2020 r.

W dniu 24 lipca 2020 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 przy świetlicy w Gorzycy.

Spotkanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Prosimy o zachowanie 2-metrowego dystansu od innych osób, obowiązku zakrycia ust i nosa oraz opcjonalne korzystanie z własnego długopisu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad z dnia 11 kwietnia 2019 r.
 4. Omówienie funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie i działań Zarządu.
 5. Omówienie wyników z kontroli gospodarki finansowej oraz z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną oraz przedstawienie wniosków, w tym wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.
 6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (Bilans; Rachunek zysków i strat; Dodatkowe informacje i objaśnienia) za rok 2019.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (budżetowego) i rzeczowego za 2019 rok.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie.
 9. Dyskusja na temat kosztów Spółki.
 10. Ustalenie planu robót konserwacyjnych na urządzeniach melioracji wodnych w 2021 r.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia planu finansowego (budżetowego) i rzeczowego na 2021 r.
 12. Wniosek Zarządu o złożenie oświadczeń przez członków/ osoby przystępujące do Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie o posiadanej powierzchni gruntów.
 13. Uchwała w sprawie złożenia oświadczeń przez członków/ osoby przystępujące do Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Krzysztof Zięba
Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie