24. sesja Rady Gminy Lubin zapisze się w historii gminy, jako pierwsze obrady przeprowadzone w sposób zdalny. Podjęcie decyzji o takich obradach było podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo radnych oraz pracowników biorących udział w posiedzeniu. Technika nie zawiodła i udało się podjąć decyzję we wszystkich planowanych sprawach.

W sesji wzięli udział wszyscy radni, czyli 15 osób. Prowadzący obrady wiceprzewodniczący Andrzej Olek oraz radny Krzysztof Lewicki byli w siedzibie Urzędu Gminy, pozostali członkowie rady oraz większość urzędników łączyła się ze swoich domów.

Obrady udało się przeprowadzić bez większych problemów technicznych, choć właściwe wypełnienie wszystkich procedur związanych na przykład z głosowaniami, znacznie wydłużyło wirtualne posiedzenie.

Do proponowanego wcześniej porządku obrad radni dołączyli kwestię ostatecznego rozliczenia z samorządem Województwa Dolnośląskiego inwestycji polegającej na budowie chodnika przy drodze w Krzeczynie Wielkim. Porządek obrad zawierał w sumie 12 punktów, w tym podjęcie siedmiu uchwał.

Oprócz wspomnianego rozliczenia inwestycji radni przyjęli Roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi w przyszłym roku. Zmieniono także uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli oraz przyjęto uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubin. Było to konieczne ze względu na obowiązek dostosowania przepisów prawa miejscowego do znowelizowanej ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

Radni nie zgodzili się na udzielenie pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację opracowania studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi zadania pod nazwą Budowa linii kolejowej Lubin –Polkowice -Głogów wraz z rozbudową odcinka Legnica –Lubin -Rudna Gwizdanów.    W związku z tym nie dokonywano także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubin.

Ostatnią podjętą uchwałą były zmiany w budżecie związane z realizacją funduszu sołeckiego.