Zgłoszenia do wyborów ławników na lata 2024 – 2027Rada Gminy Lubin informuje, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników. Działając w oparciu o stanowisko Kolegium Sądu Okręgowego w Legnicy wyboru ławników do sądów w kadencji 2024 – 2027 dokona Rada Gminy Lubin w ilości: do Sądu Okręgowego w Legnicy – 3 ławników i do Sądu Rejonowego w Lubinie – 3 ławników, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Lubinie oraz Sądu Okręgowego w Legnicy zgłaszają Radzie Gminy: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stałe na terenie gminy dokonującej wyboru. Kandydatów na ławników zgłasza się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikiem nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników z terenu gminy Lubin są dostępne na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie, oraz w Biurze Rady Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 114. Można się tam tez zapoznać ze wszystkimi szczegółowymi informacjami dotyczącymi ławników.

Wybory odbędą się najpóźniej w październiku 2023 r. na sesji Rady Gminy Lubin.