Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, decyzją Wójta Gminy Lubin, przesunięty został termin naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacja rozpocznie się 9 marca 2021 r. i potrwa do 19 marca. Nie zmienia się natomiast termin zapisów do szkół podstawowych, który już się rozpoczął i potrwa do 26 lutego.

Zmianie ulega również termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci kontynuujących edukację w dotychczasowym przedszkolu. Został on przesunięty z 29 stycznia 2021 r. na 28 lutego 2021 r.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli otrzymuje następując brzmienie:

– składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do wybranego publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) nabór wniosków

od 9 marca do 19 marca 2021 r.

– publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

do 26 marca 2021 r.

– potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia kandydata do przedszkola (złożenie pisemnego oświadczenia)

do 2 kwietnia 2021 r.

– publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

do 9 kwietnia 2021 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

– składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola

od 6 maja do 4 czerwca 2021 r. – złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 14 czerwca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

– do 18 czerwca 2021 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 22 czerwca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku kiedy dany termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

Pozostałe zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktach przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 pozostają bez zmian.

 

Nie ulega zmianie harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i przedstawia się następująco. 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.

Harmonogram rekrutacji do klasy I publicznej szkoły podstawowej:

do 26 lutego 2021 r. składanie Wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

do 3 marca 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

– do 8 marca 2021 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

– do 11 marca 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Postępowanie uzupełniające:

– od 4 maja do 20 sierpnia  2021 r.  składanie  wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

– do 24 sierpnia 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

– do 27 sierpnia 2021 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

– do 31 sierpnia 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Zmiany zasad i terminów rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas I publ. ośmioletnich sp GL

Zarządzenie Nr 1029.2021 zmieniające Zarządzenie 1016.2021 z dnia 14.01.2021