Lipcowa sesja Rady Gminy LubinRadni przyjęli projekt zmiany  tegorocznego budżetu, który zwiększył się o łączną kwotę dochodów w wysokości  1.038.227,83 zł i wydatków budżetu o 1.584.941,63 zł . Ustalono jednocześnie deficyt budżetu w wysokości 15.344.942,21 zł oraz zwiększono przychody o 546.713,80 zł.

Zmiany dochodów dotyczą m.in.:

 • zwiększenia subwencji oświatowej o 30.000,00 zł przyznanej na wyposażenie nowych pomieszczeń szkolnych w Raszówce
 • zwiększenia o 81.529,98 zł planu o środki niewydane z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
 • przyjęcia do budżetu darowizny z KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 250.000,00 zł
 • wprowadzenia do budżetu dwóch nowych zadań dofinansowanych ze środków z RPO WD (EFS): „Nauka kluczem do sukcesu – wsparcie dla szkół podstawowych gminy Lubin” kwota dotacji 275 .500,25 zł, „Szkoła możliwości – wsparcie szkół podstaw” kwota dotacji 364.494,00 zł,
 • wprowadzenia 16,973,00 zł dotacji w WFOŚiGW na program usuwania azbestu,

W zakresie wydatków bieżących zmiany dotyczą m.in.:

 • zwiększenia planu wydatków na funkcjonowanie OSP o 70.000,00 zł,
 • zwiększenia o 284.317,00 zł środków na obsługę długu,
 • zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych na opłaty za energię elektryczną i olej opałowy po 30.000,00 zł na szkołę,
 • zwiększenia o 140.000,00 zł planu GOPS z przeznaczeniem na odpłatność za 19 mieszkańców gminy Lubin z Domach Pomocy Społecznej oraz za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

W zakresie wydatków majątkowych zmiany dotyczą:

 • zadań realizowanych z funduszu sołeckiego (zgodnie ze złożonymi wnioskami),
 • ujęcia, zgodnie z otrzymanymi wstępnymi promesami dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zadań dotyczących budowy remiz OSP w Krzeczynie Wielkim i Szklarach Górnych oraz rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Osieku.

Wszystkie zmiany pozostały w ścisłym związku z przedłożoną i przegłosowaną zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin.