45. sesja rady gminy LubinPodczas 45. sesji radni dokonali zmian w zasadach przyznawania stypendiów oraz w przychodach i wydatkach ponoszonych z tegorocznego budżetu. Jednocześnie zmieniono także wieloletnią prognozę finansową gminy. Nadano również nowe nazwy ulic w Krzeczynie Wielkim.

Dzięki zmianie uchwały dotyczącej przyznawania stypendiów możliwe będzie teraz  między innymi  wyrażenie przez wójta zgody na przywrócenie terminu dla wniosków złożonych po terminie, w przypadku gdy nie został zachowany i nie będzie to wynikało  to z okoliczności zawinionych przez wnioskodawcę.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie nadania nazw ulic: Jaspisowa, Kryształowa, Kalcytowa, Kwarcowa, Opalowa, Pirytowa we wsi Krzeczyn Wielki.

Największe zmiany dotyczyły tegorocznego budżetu. Zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o 15.475.868,22 zł.

Najistotniejsze zmiany to m.in.: zmniejszenie prognozy wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększenie wpływów z opłat, zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej i  wprowadzenie środków na realizację wypłat dodatku węglowego.

W zakresie wydatków bieżących główne zmiany to: wprowadzenie środków budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy, wydzielenie środków dla PSP na dofinansowanie do zakupu sprzętu i  na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP.

Zdecydowano również o zwiększeniu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury. Ośrodek Kultury Gminy Lubin otrzyma 50 tysięcy, Gminna Biblioteka Publiczna 70 tysięcy.

W zakresie  wydatków  majątkowych zmniejszono kwoty zakończonego zadania  dotyczącego uporządkowania gospodarki ściekowej w Chróstniku oraz zwiększono  środki na rozbudowę oświetlenia – konkretnie w Gorzycy. Wprowadzono również zadanie dotyczącego budowy  ścieżki rowerowej na odcinku Obora – Szklary Górne. Zadanie to jest kontynuacją wykonanej w poprzednich latach ścieżki od Obory do Szklar Górnych. Obecnie ma być budowany odcinek łączący istniejącą ścieżkę rowerową z budowaną przez gminę Chocianów.