Na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin zmieniono tegoroczny budżet i dostosowano do zmian wynikających z Karty Nauczyciela tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nowego specjalisty. Radni przygotowują się do kolejnych budżetowych zmian, bowiem na 13 lipca zwołano kolejną sesję, w której planowanym porządku obrad są również kwestie budżetowe.

Zwiększono łączną kwotę  zarówno dochodów, jak i wydatków budżetu o 345 690,39 zł. Najistotniejsze zmiany  to zwiększenie o prawie 272 tysiące subwencji oświatowej oraz przyjęcie prawie 56 tysięcy w ramach rządowego programu „Korpus wsparcia seniorów”.

Do budżetu przyjęto także 13 412,70 – to otrzymana w czerwcu darowizna pieniężna z partnerskiej gminy Sathonay-Camp dla rodzin z Ukrainy. Na wniosek wójta środki przeznaczono na sfinansowanie kolonii dla dzieci z terenu Ukrainy. W oddzielnej uchwale przeznaczono na to łącznie 24 930 zł.

Radni zmienili także uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin. Ustawodawca dokonał zmian w Karcie Nauczyciela określając tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nowego specjalisty – pedagoga specjalnego. Górny limit pensum wynosi 22 godziny.

Na 13 lipca o godzinie 15.30 zwołano XLII sesję Rady Gminy. Proponowany porządek obrad zawiera pięć punktów, w tym dwa uchwałodawcze. Pierwsza uchwała dotyczy kolejnej zmiany tegorocznego budżetu, druga związanej z tym zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W przedłożonym projekcie zmian zwiększa się łączną kwotę dochodów o 1 038 227,83 zł i wydatków o 1 584 941,63 zł.