O ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych zwiększyły się tegoroczne dochody i wydatki budżetu gminy Lubin. To głównie efekt pozyskanych dotacji z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych oraz wysokiej realizacji dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dokonano także niezbędnych przesunięć gwarantujących pozyskanie kolejnych zewnętrznych funduszy z programu Polski Ład. Radni zatwierdzili też wysokość dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Rokrocznie gmina ustala wysokość dopłat do stawek za wodę i ścieki, które to na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin zatwierdza rządowa agencja Wody Polskie we Wrocławiu. Tegoroczne stawki wynikają z taryf ustalonych jeszcze w 2019 roku. Radni przegłosowali, że dopłata do wody dla gospodarstw domowych wyniesie 6,05 brutto za każdy metr sześcienny wody, natomiast do ścieków 9,06 za każdy metr odebranych nieczystości.  Dla pozostałych odbiorców ta dopłata wyniesie odpowiednio 3,26 i 4,35 złotych. Poprzez uchwalone dopłaty, które gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, łagodzone są rosnące koszty  dostawy wody  i odbioru ścieków. Jednocześnie rokrocznie samorząd inwestuje w remonty sieci wodno-kanalizacyjnej, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków.

Na tej samej sesji radni zdecydowali o przeznaczeniu 200 tysięcy złotych na modernizację oczyszczalni ścieków w Oborze. To pięcioprocentowy wkład własny w planowaną inwestycję, na którą gmina zamierza pozyskać pieniądze z programu „Polski ład”. Kolejne 250 tysięcy przeznaczono na planowaną przebudowę dróg w Oborze, Osieku, Miroszowicach, Bukownej, Krzeczynie Małym i Szklarach Górnych. To także wkład własny na wnioski, które będą składane do tego projektu. Oprócz tego wójt planuje pozyskać także pieniądze  na budowę budynku z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek i jako wkład własny przeznaczono już 150 tysięcy.  Zabezpieczono także dodatkowe 200 tysięcy na remonty dróg powiatowych, jeśli tylko Powiatowi Lubińskiemu uda się zdobyć finansowanie z Polskiego Ładu.

Radni zwiększyli tegoroczne dochody i wydatki oraz zmienili prognozę finansową o ponad 2 miliony 205 tysięcy złotych. To efekt  zwiększenia planowanych dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych, zwiększenia subwencji oświatowej oraz przede wszystkim  wprowadzenia do budżetu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, z którego gmina pozyskała w tym roku  900 tysięcy na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Oborze oraz 400 tysięcy na świetlicę w Dąbrowie.