Rolnik wykonuje jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów, dlatego też bardzo ważny jest dobór odpowiedniego sprzętu oraz odzieży ochronnej, które gwarantują użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa przy pracy rolniczej. Aby wspomóc rolników w tym trudnym wyborze, jednym z działań prowadzonych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników, jest podejmowanie przez Kasę starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników.

Prezes KRUS  od 1 stycznia 1995 r. nadaje maszynom i urządzeniom o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym „Znak Bezpieczeństwa KRUS” , w formie zezwolenia uprawniającego producenta do oznaczania konkretnego wyrobu znakiem graficznym KRUS w sposób trwały i używania go w działalności marketingowej. Przyznanie znaku może nastąpić na wniosek producenta lub jego przedstawiciela oraz z inicjatywy rolników, ich organizacji i związków zawodowych dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS.

Od 1996 r. Prezes KRUS przyznaje również wyróżnienie maszynom, urządzeniom, a także środkom ochrony pracy wybranym spośród prezentowanych na „SAWO” w Bydgoszczy i w Poznaniu,  „POLAGRA” w Poznaniu , Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach,  Międzynarodowych Targach Rolniczych „AGRO-PARK” w Lublinie, Międzynarodowej Wystawie Maszyn Rolniczych „AGRO-SHOW” w Bednarach k/Pobiedzisk.

Przykładowe wyroby wyróżnione na targach:

 • Buty z poliuretanu –model 1042,2048,2051 oraz trzewiki z podnoskiem kompozytowym i niemetalową wkładką antyprzebiciową- model 707 produkowanych przez PPO , ul. Dworcowa 25, 47-100 Strzelce Opolskie
 • Kosiarka rotacyjna VM Telescopic, importer firma ORSI Group Polska
 • Sadzarka dwurzędowa do ziemniaków S208/3 producent POL -MOT TUR S.A. 11-406 Biedaszki Male 1.

KRUS od 2020 r. prowadzi kampanie „Mądrze pracujesz, wypadku nie spowodujesz” której celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów ich likwidowania, w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem.

Wybierając maszyny, urządzenia oraz środki ochrony pracy oznaczone „Znakiem Bezpieczeństwa KRUS”, rolnik zyskuje potwierdzenie wysokiego standardu bezpieczeństwa, co pomaga mu na zminimalizowanie ryzyka doznania poważnego urazu w wyniku wypadku przy pracy rolniczej. Niemniej jednak należy pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku i stosowaniu się do poniższych zasad BHP:

 • dbać o park maszynowy (kompletność wyposażenia, konserwacje sprzętu, nie demontuj osłon i zabezpieczeń zainstalowanych przez producenta maszyny);
 • korzystać z maszyn i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem – stosować się do instrukcji i symboli ostrzegawczych;
 • obsługę maszyn i urządzeń powierzać wyłącznie osobom dorosłym, zdrowym, posiadającym wymagane przeszkolenie i uprawnienia;
 • przed uruchomieniem maszyny upewnić się, że nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo;
 • zabezpieczyć maszyny i urządzenia w czasie postoju przed niekontrolowanym przemieszczeniem lub stoczeniem (zachować bezpieczną odległość od pracującej maszyny),
 • właściwie zabezpieczać ładunki podczas transportu przed ich upadkiem;
 • przed przystąpieniem do regulacji bądź usuwania awarii wyłączyć napęd i upewnić się, że maszyna jest unieruchomiona;
 • przed rozpoczęciem pracy w zespole uzgodnić zasady porozumiewania się (sygnalizować innym swoje zamiary);
 • stosować odpowiednie obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej;
 • powstrzymać się od pracy w przypadku złego stanu psychofizycznego;
 • przestrzegać zasad ruchu drogowego, poruszając się po drogach publicznych (pamiętać o właściwym oświetleniu i oznakowaniu maszyn).

Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

Źródło- materiały i strony prewencyjne

Opracowała: Alicja Fic –specjalista PT KRUS Polkowice