Jak w każdy piątek, poświęcamy czas na ocenę, refleksje i podsumowania kończącej się kadencji. Zadawaliśmy szereg pytań członkom prezydium Rady Gminy oraz przewodniczącym  i zastępcom poszczególnych komisji.

ZOFIA MARCINKIEWICZ – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY I KULTURY RADY GMINY LUBIN

Edukacja, to niezwykle ważna dziedzina życia, niezbędna młodym ludziom do zrozumienia współczesnego świata. Kultura z kolei stanowi o naszej tożsamości, kontaktach interpersonalnych i integracji. Nasza praca polegała na kreowaniu szeroko rozumianej polityki oświatowej gminy Lubin.

Priorytetem członków komisji było zapewnienie najwyższych standardów nauczania, wychowania i opieki w gminnych szkołach i przedszkolu, jak również stworzenie takich warunków, m.in. finansowych, by w naszych placówkach oświatowych pracowali najlepsi nauczyciele i pedagodzy. I to się udało! W mijającej kadencji prawie wszystkie szkoły zostały zmodernizowane i rozbudowane, co znacznie poprawiło uczniom komfort nauki.

Wielkim wyróżnieniem była dla mnie możliwość uczestniczenia w życiu szkolnych społeczności poprzez udział w uroczystościach, spektaklach, konkursach i innych ważnych wydarzeniach.

Z   racji zajmowanego przeze mnie stanowiska edukatora promocji zdrowia w Państwowej Inspekcji Sanitarnej starałam się rozpowszechniać edukację zdrowotną w placówkach oświatowych na terenie gminy. Służyłam swoim doświadczeniem przy rozwiązywaniu problemów, takich jak używanie środków psychoaktywnych przez młodzież czy niską aktywność fizyczną. Możemy być dumni z poziomu edukacji, bazy oświatowej i

Kościół w Osieku

Kościół w Osieku

warunków, jakie zapewniliśmy najmłodszym mieszkańcom.

Kolejną, niezmiernie ważną kwestią, którą zajmowała się komisja oświaty i kultury była ochrona zabytków. Jestem przekonana, że dzięki doskonałej współpracy z wójtem Tadeuszem Kielanem dołożyliśmy nie „cegiełkę”, ale ogromną” cegłę”, która pozwoli zachować nasze zabytkowe obiekty dla przyszłych pokoleń.

W tym przypadku bardzo ważna była współpraca z parafiami, bo to głównie obiekty sakralne. Układała się ona doskonale, za co bardzo dziękuję wszystkim księżom proboszczom.

Szczególną uwagę w mojej pracy kierowałam do najstarszej grupy pokoleniowej w naszej gminie

Pierwsze obchody Dnia Osadnika

Pierwsze obchody Dnia Osadnika

współtworząc „Akademię Senioralną”. Jestem z tego niezwykle dumna, bo grono aktywnych seniorów z roku na rok się powiększa. Ten projekt udało się zrealizować dzięki doskonałej współpracy z Ośrodkiem Kultury Gminy Lubin, który odgrywa bardzo ważną rolę w naszej gminie.

Obowiązki związane z pełnioną funkcją nie zwalniały mnie z powinności na rzecz mieszkańców Osieka, których głosami zostałam radną.

Bardzo dynamiczny rozwój  naszej miejscowości wiązał się z nowymi wyzwaniami i zadaniami m.in. w zakresie nowych przyłączy, zapewnieniem odpowiedniego ciśnienia wody wszystkim mieszkańcom, czy

Osiek ulica Brzoskwiniowa

Osiek ulica Brzoskwiniowa

budową nowych dróg i oświetlenia. Choć wiele udało się zrobić, to potrzeb nadal jest dużo.

Mimo wykonania 13 dróg wewnętrznych w Osieku w ciągu ostatnich lat, istnieje potrzeba budowy nowych zamiast  dotychczas gruntowych, nieutwardzonych dróg prowadzących do posesji. Podobnie jest z oświetleniem, które powstało przy 15 ulicach. Ale czekają kolejne. Pilnie potrzebna jest również modernizacja oświetlania przy głównej drodze, której zarządcą jest Powiat Lubiński. Uruchomienie dodatkowego zasobnika wody dla części mieszkańców, poprawiło, ale nie rozwiązało do końca problemu dostarczania odpowiedniej ilości wody pitnej naszym mieszkańcom.

Osiek z lotu ptakaBardzo cieszą zmiany, które widzimy w kościele parafialnym w Osieku. Odrestaurowane okna, kraty, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Wiele prac wykonano dzięki zaangażowaniu proboszcza oraz lokalnej społeczności. Za bardzo ważne uważam uporządkowanie terenu zabytkowego cmentarza przy ulicy Cichej.

Wszystkie nasze sołectwa zyskały nowe oblicze i jest to sukces wielu osób. Nie byłby możliwy bez  otwartości, zaangażowania i ogromnej chęci działania wójta Tadeusza Kielana. Dziękuję za to z całego serca. Nisko kłaniam się również pracownikom referatu oświaty Urzędu Gminy w Lubinie, OKGL, dyrektorom i pracownikom placówek oświatowych. Jestem przekonana, że możemy być dumni z tego, co udało nam się osiągnąć w ciągu ostatnich lat.