To pierwsze obrady w urzędzie po kilku sesjach zdalnych

W najbliższy poniedziałek na kolejnej sesji spotkają się gminni rajcowie. W planowanym porządku obrad jest kilkanaście punktów. Radni będą głosować m.in. nad wysokością ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników, nadadzą kilka nowych nazw ulic oraz przyjmą Wieloletni program rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Lubin. Szczegółowy program obrad publikujemy poniżej.

 

Na podstawie art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm. ) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 14 marca 2022 r., na godz. 15:30 zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Lubin.Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej pok. nr 114 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 grudnia 2021 r.
 3. Uchwała w sprawie programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 /proj. nr 390/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubin uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach /proj. nr 394/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Tytanowa we wsi Obora /proj. nr 384/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Kwiatowa we wsi Obora /proj. nr 385/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Cedrowa we wsi Karczowiska /proj. nr 386/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Modrzewiowa we wsi Karczowiska /proj. nr 387/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Jodłowa /proj. nr 389/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2022 rok /proj. nr 393/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp.z o.o. na lata 2022– 2025 /proj. nr 396/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lubin i nadania jej statutu /proj. nr 383/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 13. Uchwała w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego /proj. nr 388/ – inicjatywa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 14. Uchwała w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Lubin na rok 2022 /proj. nr 395/ – inicjatywa przewodniczących Komisji Rady Gminy Lubin.
 15. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2022 /proj. nr 391/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 16. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 392/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 17. Informacja z działalności Wójta.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski