W najbliższy poniedziałek na kolejnych obradach spotkają się gminni radni. Poniedziałkowe głosowania i dyskusje poprzedzą rozmowy i głosowania podczas  posiedzeń komisji rady. Zwołano pięć takich komisji: rozwoju, inwestycji i działalności komunalnej, budżetu i finansów, rolnej i ochrony środowiska, oświaty i kultury oraz zdrowia i sportu. Poniżej publikujemy pełne ogłoszenie w sprawie zwołania sesji wraz z proponowanym porządkiem obrad.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 9 maja 2022 r. o godz. 15:30 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 marca 2022 r.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 marca 2022 r.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubin na lata 2022-2024 /proj. nr 408/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 406/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Skowronkowa we wsi Kłopotów /proj. nr 401/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Świerkowa we wsi Niemstów /proj. nr 402/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazw: ul. Letnia, ul. Zimowa, ul. Rolnicza we wsi Miroszowice /proj. nr 403/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Czereśniowa we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 407/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/381/2022 Rady Gminy Lubin z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2022 rok /proj. nr 404/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała w sprawie pokrycia w 2022 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /proj. nr 409/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/256/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych, na terenie gminy Lubin /proj. nr 411/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 13. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Lubin prowadzenia zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Lubin w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1233D w miejscowości Raszówka, w rejonie dworca PKP” /proj. nr 412/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 14. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 410/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 15. Informacja z działalności Wójta.
 16. Wolne w nioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski