Na najbliższy piątek o godzinie 15 ogłoszono pierwsze w tym roku kalendarzowym posiedzenie gminnej rady. W proponowanym porządku obrad znalazło się 12 punktów, w tym siedem dotyczy  podjęcia konkretnych uchwał. Poniżej publikujemy szczegóły.  

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 27 stycznia 2023 r., na godz. 15:00 zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Lubin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 19 grudnia 2022 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubin na rok 2023 /proj. nr 486/ -inicjatywa Wójta Gminy.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubin /proj. nr 487/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców /proj. nr 489/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentu obrębu Szklary Górne /proj. nr 484/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Brylantowa we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 488/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 /proj. nr 485/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023 /proj. nr 490/ -inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Informacja z działalności Wójta.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski