W najbliższy poniedziałek gminni rajcy zbiorą się w sali konferencyjnej na kolejnych obradach. W proponowanym porządku obrad znalazło się 25 punktów, w tym podjęcie  20 uchwał. Dotyczą one m.in. spraw oświatowych, wsparcia finansowego powiatu przy realizacji kilku inwestycji, przystąpienia do zmian planów zagospodarowania przestrzennego, nadania nowych nazw ulic i zmian w budżecie. Poniżej publikujemy cały, proponowany porządek obrad.  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 27 marca 2023 r., na godz. 15:30 zwołuję LI sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej pok. nr 114 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 lutego 2023 r.
 3. Uchwała w sprawie unieważnienia wyboru organów Sołectwa Osiek /proj. nr 515/ – inicjatywa Komisji skarg,wniosków i petycji Rady Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2023 rok /proj. nr 500/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Lubin na rok 2023 /proj. nr 501/ – inicjatywa Komisji Rady Gminy Lubin.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 502/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1219D w Szklarach Górnych” /proj. nr 503/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Lubin prowadzenia zadania z zakresu zarządcy dróg powiatowych w zakresie pełnienia funkcji inwestora przy zadaniu związanym z przebudową dróg powiatowych nr 1230D w m. Raszowa, 1232D w m. Lisiec, 1235D w m. Chróstnik, w zakresie budowy chodników /proj. nr 504/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1235D w Chróstniku, w zakresie budowy chodnika” /proj. nr 505/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania pn.:”Przebudowa drogi powiatowej nr 1230D w m. Raszowa, w zakresie budowy chodnika” /proj. nr 506/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1232D w m. Lisiec, w zakresie budowy chodnika” /proj. nr 507/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miroszowice /proj. nr 510/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentów obrębu Zimna Woda /proj. nr 511/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentu obrębu Lisiec /proj. nr 512/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentu obrębu Siedlce /proj. nr 513/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla fragmentu obrębu Miłosna /proj. nr 514/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 17. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic: Bornitowa, Cyrkoniowa we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 516/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 18. Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy Żonkilowej we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 517/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 19. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Agatowa we wsi Krzeczyn Wielki /proj. nr 518/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 20. Uchwała w sprawie nadania nazwy ul. Szmaragdowa we wsi Pieszków /proj. nr 519/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 21. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2023 /proj. nr 508/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 22. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 509/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 23. Informacja z działalności Wójta.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Norbert Grabowski

Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej – art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40)