8 lutego 2021 roku ruszą zapisy dzieci do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych Gminy Lubin, a pierwsza rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych już się rozpoczęła i potrwa do 26 lutego.

Nabór wniosków o przyjęcie do wybranego publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) trwać będzie od 8 lutego do 26 lutego 2021 r.

Rekrutacja uzupełniająca, w przypadku pozostania wolnych miejsc w przedszkolach, prowadzona będzie od 4 maja do 4 czerwca 2021 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców i opiekunów prawnych.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.

Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej rozpoczęła się i potrwa do 26 lutego 2021 r. Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie od 4 maja do 20 sierpnia  2021 r.

W stosunku do dzieci kontynuujących edukację w dotychczasowym przedszkolu – rodzice, tych dzieci składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie do  29 stycznia 2021 r. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych