Zasady i terminy rekrutacji do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  punktów przedszkolnych i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2021/2022.

Informacja została przygotowana w oparciu o przepisy:

– Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 910 z póź.zm),

– Uchwałę Nr XLVII/307/2017 z dnia 23 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy Lubin
z dnia 2 listopada 2020 r.,

– Uchwały Nr XLVII/306/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 23 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

– Zarządzenia Nr 1016/2021 Wójta Gminy Lubin z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolny 2021/2022.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych/punktu przedszkolnego w Gminie Lubin, zwanych w dalszej części przedszkolem lub zmienić przedszkole dla swojego dziecka, natomiast w stosunku do dzieci kontynuujących edukację w dotychczasowym przedszkolu – rodzice, tych dzieci składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie do  29 stycznia 2021 r.

W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 Rekrutację przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu.

I. Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: dzieci 3,4,5,6 letnie (urodzone w latach 2018-2015) oraz dzieci 7 letnie, którym odroczony został obowiązek szkolny.

Rodzice dziecka urodzonego w 2019 r., mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.

2.Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie papierowej Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, który dostępny jest w wybranej placówce.

3.Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach.

We wniosku o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, od najbardziej preferowanych do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taką samą preferowaną kolejność.

Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego Wniosku spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Lubin jest większa niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne – przy rozpatrywaniu wniosków i wyłonieniu kandydatów brane są pod uwagę kryteria rekrutacyjne.

4.Dzieci zmieniające przedszkole uczestniczą w procesie rekrutacji tak jak dziecko zapisywane po raz pierwszy.

5. Po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument – potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola, w formie oświadczenia.

Niezłożenie oświadczenia w określonym terminie, wynikającym z harmonogramu rekrutacji,

jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

 

II. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na wolne miejsca

– składanie przez rodziców Wniosków o przyjęcie do wybranego publicznego przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wybór maksymalnie trzech przedszkoli) nabór wniosków
od 8 lutego do 26 lutego 2021 r.

– publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola do 12 marca 2021 r.

– potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia kandydata do przedszkola (złożenie pisemnego oświadczenia) do 17 marca 2021 r.

– publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola do 24 marca 2021 r.

rekrutacja  uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)

– składanie  przez rodziców Wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola

– od 4 maja do 4 czerwca 2021 r. – złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę             w postępowaniu rekrutacyjnym

– do 14 czerwca 2021 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

– do 18 czerwca 2021 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

– do 22 czerwca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku kiedy dany termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

 

III. Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły nadal dysponuje wolnymi miejscami. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.

Harmonogram rekrutacji do klasy I publicznej szkoły podstawowej:

– do 26 lutego 2021 r. składanie Wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

do 3 marca 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

do 8 marca 2021 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

do 11 marca 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające:

– od 4 maja do 20 sierpnia  2021 r.  składanie  wniosku o przyjęcie do publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

do 24 sierpnia 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

do 27 sierpnia 2021 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

– do 31 sierpnia 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku kiedy dany termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

 

IV. Kryteria przyjęć do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych/punktów przedszkolnych/klas pierwszych szkół podstawowych

1.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych/punktów przedszkolnych/klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Lubin.

W procesie rekrutacji brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe ( kryteria mają jednakową wartość), zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Są to:

1) wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci),

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia przez rodziców spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:

Ad.1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

Ad.2-5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z póź. zm.),

Ad.6 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

Ad.7 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.821).

2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej, albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego oraz szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania.

W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XLVII/307/2017  z dnia
23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubin, zmienioną Uchwałą Nr XXIII/232/2020 Rady Gminy Lubin z dnia 2 listopada 2020 r. oraz w Uchwale Nr XLVII/306/2017 Rady Gminy Lubin z dnia 23 marca 2017 r.

1) do przedszkoli

L.p. Nazwa kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1. Kandydat:

a) jest w wieku dla którego z mocy prawa powinno być zapewnione miejsce w przedszkolu, za wyjątkiem kandydatów o których mowa w ppkt b

 

4

b) realizować będzie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 10 Oświadczenie wg załącznika
do Uchwały
2. Oboje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje, uczy się lub studiuje w trybie dziennym, bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (dotyczy również osób samotnie wychowujących dzieci) 5 Oświadczenie wg załącznika
do Uchwały
3. Kandydat którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację w przedszkolu o przyjęcie do którego stara się kandydat 2 Oświadczenie wg załącznika
do Uchwały
4. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 1 Oświadczenie wg załącznika
do Uchwały
5. Gmina Lubin wskazana jako miejsce zamieszkania                w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu                  w ubiegłym roku podatkowym przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata (dotyczy również samotnie wychowujących dzieci) 40 Kopia pierwszej strony PIT (zeznania podatkowego za rok poprzedzający rekrutację), opatrzonego pieczątką potwierdzającą wpływ do urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie

lub

urzędowe potwierdzenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) oraz kopia pierwszej strony PIT

lub

zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania i wykazanie Gminy Lubin jako miejsca zamieszkania

 

2) do oddziałów przedszkolnych i  innych form wychowania przedszkolnego     

L.p. Nazwa kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
1. Kandydat:

a) jest w wieku dla którego z mocy prawa powinno być zapewnione miejsce w oddziale przedszkolnym lub punkcie przedszkolnym za wyjątkiem kandydatów o których mowa w ppkt b.

 

 

4

b) realizować będzie roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne  

10

 

Oświadczenie wg załącznika
do Uchwały
2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata oboje pracują, uczą się lub studiują w trybie dziennym, bądź prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą (dotyczy również osób samotnie wychowujących dzieci) 5 Oświadczenie wg załącznika
do Uchwały
3. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację w szkole, oddziale przedszkolnym lub punkcie przedszkolnym o przyjęcie do którego stara się kandydat 2 Oświadczenie wg załącznika
do Uchwały
4. Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 1 Oświadczenie wg załącznika
do Uchwały
5. Gmina Lubin wskazana jako miejsce zamieszkania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata (dotyczy również samotnie wychowujących dzieci) 40 Kopia pierwszej strony PIT (zeznania podatkowego za rok poprzedzający rekrutację), opatrzonego pieczątką potwierdzającą wpływ do urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie

lub

urzędowe potwierdzenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) oraz kopia pierwszej strony PIT

lub

zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania i wykazanie Gminy Lubin jako miejsca zamieszkania

 

 

3) do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół:

L.p. Nazwa kryterium Liczba punktów
1 Kandydat (dziecko) uczęszczał do przedszkola/oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego prowadzonych przez tą samą jednostkę oświatową, do której stara się
o przyjęcie.
8
2 Rodzeństwo kandydata (dziecka) uczęszcza do przedszkola, szkoły bądź oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego prowadzonego przez tą samą jednostkę oświatową o przyjęcie do której stara się kandydat (dziecko). 5
3 Co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych kandydata (dziecka) pracuje na terenie Gminy Lubin (dotyczy również osób samotnie wychowujących dzieci). 4
4 Na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata (dziecka) np. babcia, dziadek wspierający rodziców/rodzica samotnie wychowującego dzieci w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem (dzieckiem). 2

 

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów
i oświadczeń.

  1. Dokumenty (wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
  2. Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.
  3. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
  4. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

V. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów (dotyczy szkół podstawowych):

1) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówki,

2) Oświadczenie o zatrudnieniu,

3) Oświadczenie  o zamieszkiwaniu  i wspieraniu w opiece.

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do  Uchwały.

 

Va. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia przez rodziców/opiekunów prawnych spełniania kryteriów podstawowych i dodatkowych (dotyczy przedszkola):

  • Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym/zatrudnieniu/prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
  • Oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
  • Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego,
  • Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do  Uchwały.

 

VI. Weryfikacja zamieszczonych danych we Wniosku.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w celu weryfikacji podanych danych może:

  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do Wójta Gminy Lubin o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu,  o którym mowa w art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wszystkie podawane we Wniosku dane winny być (pod odpowiedzialnością karną) zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia (podczas weryfikacji) poświadczenia nieprawdy zawartej we Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału/punktu przedszkolnego, nastąpi dyskwalifikacja dziecka z rekrutacji.

 

VII. Procedura odwoławcza

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania uzupełniającego
1. Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego  publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego/publicznej innej formy wychowania przedszkolnego do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych
2. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 5 dni od dnia wystąpienia rodzica
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
3. Złożenie do dyrektora przedszkola publicznego  odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
4. Rozstrzygnięcie przez dyrektora publicznego przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

do 7 dni od dnia otrzymania odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

 

VIII. Postępowanie dla kandydatów spoza Gminy Lubin.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Lubin mogą być przyjmowani do przedszkola/ oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, dane przedszkole/oddział przedszkolny/punkt przedszkolny  dysponuje nadal wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Lubin niż wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne stosując wyżej opisane zasady.

Z up. Wójta

Bartosz Chojnacki

Zastępca Wójta         

ZARZĄDZENIE NR 1016.2021

Uchwała XLVII.306.2017 Rady Gminy Lubin z dnia 23 marca 2017 r.

Uchwała XLVII.307.2017 Rady Gminy Lubin z dnia 23.03.2017r.

ZARZĄDZENIE NR 1016.2021 Uchwała XXIII.232.2020 Rady Gminy Lubin z dnia 2 listopada 2020 r.